Gespreksleider

Hoe samen te leven met wilde dieren en hoe om te gaan met actuele conflicten tussen mens en dier zijn geen droge discussies, maar levendige gesprekken. Ieder heeft zijn eigen visie, welke voortkomt uit ervaring, vanuit expertise, of via verhalen van anderen. Ook dieren vertellen op één of andere manier hun verhaal. Alle inzichten bij elkaar, van een breed scala aan mensen en ook voor zover bekend is van de dieren zelf, geven een goede basis om een gesprek met elkaar te starten ‘hoe nu verder te gaan’. Alle kaarten op tafel gooiend zijn er vaak meer overeenkomsten dan je van tevoren zou bedenken. Dit soort gesprekken of debatten begeleid ik graag.

Tijdens de CenSAS (Centre for Sustainable Animal Stewardship) Dierendialoog (28 november 2019) met als thema ‘Stadsdier of natuurmens?!’ was ik procesbegeleider bij een groep die ging discussiëren over muskusratten. Hoe kijken we tegen muskusratten aan? Vinden we de huidige – dodelijke – maatregelen acceptabel? Hoe kijken we naar de toekomst? Vragen waar niet één pasklaar antwoord op gegeven kon worden. Lees hierover meer in deze blog.

Foto: CenSAS

 

Zo heb ik ook de sessies over “Omgang met mens-dierconflicten” begeleidt tijdens het Muskusrattensymposium (15 februari 2019) dat door de Unie van Waterschappen en de Zoogdiervereniging werd georganiseerd.

Foto: Richard Draaijer

“Susan begeleidde de sessie op een interactieve manier, waarbij deelnemers op post-its hun mening mochten schrijven en deze gezamenlijk onder haar begeleiding in de groep werden besproken. De sfeer was open en de deelnemers luisterden goed naar elkaar. Het doel van het symposium is bereikt, mede dankzij haar!”

Elze Polman

Organisator van het Muskusrattensymposium en senior projectmedewerker bij de Zoogdiervereniging

“Susan gaf een verfrissende kijk op het samenleven met wilde dieren tijdens het muskusrattensymposium. Susan wist het gesprek zo te sturen dat mensen met een andere blik naar het vraagstuk gaan kijken. Wat zou de muskusrat zelf willen? Kunnen wij door kennis te nemen van de wensen van de muskusrat het land zo inrichten dat we met elkaar kunnen leven? Het vraagstuk op deze manier benaderen levert een verassende vervolgvraag op: is de oplossing te vinden in het aanpassen van ons eigen gedrag door daar waar wateroverlast zou ontstaan door graverij van muskusratten, zelf in woonboten te gaan leven? Wellicht een iet wat drastische oplossing, maar wel een wat je dwingt om ook het perspectief van de muskusrat mee te nemen in de afwegingen die gemaakt worden in de bestrijding. Leuk en leerzaam om met Susan samen te werken! “

Femmie Smit
Deelnemer sessie “Omgang met mens-dierconflicten” en Programmamanager in het wild levende dieren

Tijdens het proces van ‘the making of’ ALFA, een documentaire van Imke Renee Slump en Iris Wijngaarde over de jonge jager Koen, was ik betrokken bij het in kaart brengen van de verschillende percepties rondom jacht, wilde dieren, het landschap en andere achtergronden rondom dit thema. Het was heel waardevol om met hen hierover in gesprek te gaan. De uiteindelijke documentaire is de winnaar geworden van het CampusDoc internationale filmfestival dat op 15 en 16 juni 2019 gehouden werd.

“Susan heeft in het researchproces van de documentaire een significante bijdrage geleverd door haar kennis van mens-dier conflicten met ons te delen en hierover uitgebreid met ons te filosoferen. We benaderden de relatie tussen de mens en wilde dieren van verschillende kanten. Zo hebben we het gehad over belangen en beleid, maar ook over ethische kwesties en gevoel. Dit zorgde ervoor dat wij als makers met een open en kritische blik bleven kijken naar het onderwerp van onze documentaire.”

Iris Wijngaarde en Imke Renee Slump

Documentairemakers van ALFA

 

In de Balie, Amsterdam, mocht ik vervolgens bijdragen aan een paneldiscussie na afloop van de première van de film ‘Het Hut Syndicaat (of: de mogelijkheid van een ander leven)’ op 25 oktober 2018.

In 2017 mocht ik voorzitter zijn op de Dag van de Milieufilosofie met als thema ‘Dieren in ons midden’ tijdens de sessie “Dierentuinen”. (22 April 2017; World Earth Day).

Reeds op 28 november 2011 heb ik een debatavond mogen leiden met de – nog steeds actuele – titel ‘De wolf terug in Nederland: Aanwinst of Probleem?’. Deze avond was een succes en heb ik samen met Stichting RUW en WSBV Sylvatica georganiseerd.

“Susan is kritisch, een goede luisteraar en weet effectief door te vragen. Ze heeft oog voor details en blijft tegelijkertijd overzicht houden. Ze denkt ook strategisch mee in het proces en wanneer haar zaken opvallen koppelt ze deze terug. Bovenal ervaar ik Susan als vriendelijk, bevlogen, en inhoudelijk sterk.” 

Severine van Bommel

Associate professor Interpretive Environmental Communication at the University of Queensland, Australia